Dohomeคลอง7

คัดกรองทรัพย์

สถานะทรัพย์
ขาย / เช่า
ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
4 ห้องนอน4 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ3 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
4,790,000 บาท4,790,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
59 ตร.ว.60 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่
1 รายการทรัพย์ที่นำมาแสดง
สัมมากร รังสิต คลอง7 ตำบล ลำผักกูด อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ขาย 4,790,000 ฿

สัมมากร รังสิต คลอง7 ตำบล ลำผักกูด อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ขาย 4,790,000 ฿

กรองทรัพย์

ห้องนอน / ห้องน้ำ
ห้องนอน - slider
4 ห้องนอน4 ห้องนอน
ห้องน้ำ - slider
3 ห้องน้ำ3 ห้องน้ำ
ราคาขาย/เช่า
ราคาขาย - slider
4,790,000 บาท4,790,000 บาท
ราคาเช่า : เดือน - slider
0 เช่ารายเดือน0 เช่ารายเดือน
ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน (ตารางวา) - slider
59 ตร.ว.60 ตร.ว.
ขนาดที่ดิน (ไร่) - slider
0 ไร่0 ไร่